Kostra článku je použita z webu apek.cz. Tu jsem se snažil zjednodušit a oprostit od právnických termínů, aby byla lépe stravitelná…

 

 

 

 

 

 

První částí jsou informace, které musíte nově zákazníkovi sdělit.

 

 1. Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 2. Poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
 3. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění.
 4. Údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu.
 5. Údaje o existenci, způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele.

 

 

Dalším bodem je poskytnutí obchodních podmínek zákazníkovi.

 

Z nového občanského zákoníku plyne, že prodávající musí předat kompletní obchodní podmínky spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy. Odkazy na obchodní podmínky a podobné úpravy již bohužel nebudou stačit. Jedinou možností je tedy zasílání kompletních obchodních podmínek v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů se také změnilo…

 

Ke spokojenosti prodejce se vyřešil stav, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, ale zboží nevrátí. Podle nového občanského zákoníku v tomto případě nebude muset obchodník vracet finanční prostředky dokud spotřebitel zboží nevrátí, nebo neprokáže jeho odeslání.

 

Vliv na tuto lhůtu má také nesplnění informačních povinností obchodníka. V tomto případě je možné odstoupit od kupní smlouvy až do jednoho roku a čtrnácti dnů.

 

Další změny týkající se odstoupení od smlouvy:

 

 1. Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat, nikoli doručit jako dosud.
 2. Jestliže obchodník nepoučí spotřebitele v souladu s NOZ, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 1 rok a 14 dní.
 3. Spotřebitel je povinen odeslat zboží obchodníkovi zpět do 14 dnů od odstoupení.
 4. Obchodník musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení. Může je však zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání.
 5. Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka (osobní odběr se nezahrnuje).

 

 

Práva z odpovědnosti za vady – záruka, reklamace.

 

Bez ohledu na nový občanský zákoník zatím nepanuje jednoznačná shoda ohledně zákonné záruky 24 měsíců, přesto však z aktuálních názorů vyplývá, že zřejmě zůstává zachována. A jak je to tedy s dalšími body:

 

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady je nově označována jako „práva z vadného plnění“.
 2. Otázka zákonné záruky není dosud jednoznačně vyřešená, přesto doporučujeme obchodníkům nadále ke spotřebitelům přistupovat jako dosud.
 3. Rozpor s kupní smlouvou NOZ nadále nezná, nicméně princip zůstává zachován.
 4. Vady se již nedělí na odstranitelné a neodstranitelné, ale na podstatné a nepodstatné. Podle toho se také postupuje při jejich řešení.

 

 

Co tedy z článku vyplývá?

 

V současné době již musí obchodníci postupovat podle nového občanského zákoníku. To znamená, že v obchodních podmínkách musí být změněné odkazy na jednotlivá zákonná ustanovení, doplněny rozšiřující informace vyplývající z nové úpravy, připravený formulář pro spotřebitelské odstoupení od kupní smlouvy ke stažení a fungovat také musí zasílání aktuálních obchodních podmínek v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky*. Změny se samozřejmě dotkly také reklamačních řádů a informací o právech z vadného plnění.

 

* toto pravidlo se dá částečně obejít viz. článek, já Vám spíše doporučuji cestu jistoty…

 

zdroje:

APEK, Asociace pro elektronickou komunikaci, http://www.apek.cz

NET DIRECT, http://www.netdirect.cz