VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
č. 1/2015 ze dne 12.2. 2015
 
podnikatelů - fyzických osob Ing. Michala Tůmy, místem podnikání Lidická 156, 264 01 Sedlčany, IČ: 64761975 a Ondřeje Kuneše, místem podnikání Solopysky 79, 264 01 Sedlčany, IČ: 86917277, (dále jen „zhotovitel“, společně s objednatelem též jen „smluvní strany“).
 
Čl. I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
 1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2015 zhotovitele (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. OP se stávají nedílnou součástí každé smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a fyzickou nebo právnickou osobou na straně objednatele (dále jen „smlouva o dílo“) a určují část jejího obsahu, není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak.
 3. V případě, že smlouva o dílo a OP obsahují odchylná ujednání, má smlouva o dílo přednost před zněním OP.
 4. Za předpokladu, že je objednatel spotřebitelem, tedy člověkem, který smlouvu o dílo uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, použijí se na smlouvu o dílo a vztah zhotovitele a objednatele i ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy o dílo jedná v rámci své obchodní činnosti, a je tedy podnikatelem.
 
 
Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY
 
 1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované ve smlouvě o dílo včetně jejích příloh (dále jen „dílo“) a závazek objednatele, že provedené dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu.
 2. Předmět a rozsah díla je vymezen smlouvou o dílo včetně jejích příloh.
 
 
Čl. III
MÍSTO PLNĚNÍ
 
 1. Místem provádění a předání díla je provozovna zhotovitele na adrese 28. října 171, 264 01, Sedlčany, není-li ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.
 
 
Čl. IV
DOBA PLNĚNÍ
 
 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v termínu stanoveném smlouvou o dílo („termín zahájení díla“) a předat dílo objednateli nejpozději do data uvedeného ve smlouvě o dílo („termín dokončení díla“).
 2. Pokud dojde k posunu termínu zahájení díla nebo k přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele (včetně prodlení objednatele s placením faktur zhotovitele podle smlouvy o dílo nebo nepředložení grafického návrhu objednatelem zhotoviteli, pokud tak stanoví smlouva o dílo), dojde k posunu termínu dokončení díla v rozsahu odpovídajícím době trvání uvedených překážek. V takovém případě se zhotovitel nedostává do prodlení s provedením díla.
 3. V případě, že tak stanoví smlouva o dílo (tj. v případě, že grafický návrh zpracovává zhotovitel), předloží zhotovitel objednateli v dohodnuté době po zaplacení zálohové faktury grafický návrh ke korekci, a to buď ve formě osobního předání objednateli v provozovně zhotovitele uvedené shora v ustanovení čl. III těchto OP, nebo formou e-mailu zaslaného na elektronickou adresu objednatele uvedenou ve smlouvě o dílo.
 4. V případě, že objednatel návrh odmítne, zhotovitel předloží upravený/jiný grafický návrh. Objednatel je oprávněn odmítnout grafický návrh nejvýše dvakrát. Odmítnutý návrh zůstává vlastnictvím zhotovitele a objednatel není oprávněn jej užívat či jakkoliv jinak s ním nakládat. V případě porušení povinnosti objednatele dle ustanovení předchozí věty je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu dle ustanovení Čl. XI. odst. 2.
 5. Pokud objednatel schválí grafický návrh s připomínkami, provede zhotovitel požadované úpravy grafického návrhu v souladu s připomínkami objednatele. Objednatel je oprávněn k podání připomínek nejvýše třikrát, a to pouze v případě, že se nejedná o připomínky, na základě kterých by měl být grafický návrh změněn podstatným způsobem.
 6. K jednotlivým grafickým návrhům dle odstavců 3. a 4. je objednatel povinen se vyjádřit vždy ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich doručení.
 7. Ustanovení odst. 3. až odst. 6. tohoto článku OP se nepoužijí v případě, že dle smlouvy o dílo předkládá grafický návrh zhotoviteli objednatel.
 8. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před uplynutím termínu dokončení díla, a to za předpokladu, že dílo provedl a dokončil podle smlouvy o dílo. V takovém případě je objednatel povinen dílo převzít a zaplatit zhotoviteli zbývající část dohodnuté ceny za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem.
 9. V případě, že objednatel neposkytne veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení díla v termínech stanovených smlouvou o dílo, se o dobu prodlení objednatele, resp. neposkytnutí potřebné součinnosti z jeho strany, prodlužuje termín provedení díla. Po dobu prodlení objednatele ve smyslu tohoto odstavce není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.
 10. V případě prodlení objednatele dle ustanovení odst. 6 tohoto článku nebo neposkytnutí součinnosti objednatelem delšího než 20 kalendářních dnů má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy o dílo způsobem uvedeným v čl. XII. OP.
 11. V případě, že v průběhu provádění díla budou objednatelem požadovány úpravy nad rámec uvedený ve smlouvě o dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodne na podmínkách provedení takových úprav, je zhotovitel zároveň oprávněn posunout termín dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dohodnutých úprav.
 
 
Čl. V
CENA DÍLA A ZPŮSOB PLATBY
 
 1. Cena díla je cenou smluvní a je hrazena objednatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v příslušné smlouvě o dílo, a to na základě daňových dokladů – faktur, vystavovaných zhotovitelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá vyúčtovaná částka byla připsána na určený bankovní účet zhotovitele. Cenu díla a její případné rozložení do splátek stanoví smlouva o dílo. Na základě dohody smluvních stran, provedené ve smlouvě o dílo, může být cena zboží placena též v hotovosti k rukám zhotovitele, pokud to není v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 2. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá fakturovaná částka byla připsána na určený bankovní účet zhotovitele, resp. den jejího zaplacení v hotovosti, pokud byla tato forma úhrady sjednána.
 3. V případě prodlení objednatele s platbou ceny díla či jejích splátek se o tuto dobu prodlužuje termín provedení díla. Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla až do okamžiku úhrady ceny díla či stanovené splátky, přičemž se nedostane do prodlení. Nárok zhotovitele na smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 2 OP tím není dotčen.
 4. Zhotovitel je oprávněn nevydat dílo nebo jeho část objednateli pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo nebo zálohová (resp. dílčí) faktura za aktuálně prováděné dílo.
 5. Cena za dílo může být zvýšena nebo snížena na základě objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseného dodatku ke smlouvě o dílo.
 6. V případě, že zhotovitel nebude moci dokončit provedení díla nebo předat dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli konečnou fakturu za provedení díla, přestože je její vystavení vázáno na dokončení a předání díla, jestliže dokončení provedení díla nebo předání díla se zpozdí z důvodů na straně objednatele o více než 20 kalendářních dnů.
 
 
Čl. VI
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
 
 1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí.
 2. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se vyskytnou jakékoliv okolnosti, které by mohly částečně nebo úplně znemožnit plnění jeho povinností podle smlouvy o dílo, informovat o tomto stavu objednatele, a to e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené ve smlouvě o dílo. Nesplnění této povinnosti zakládá objednateli nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce.
 3. Zhotovitel je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit provedením plnění dle smlouvy o dílo třetí osobu (subzhotovitele).
 4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele k provedení díla nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné podklady nebo pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel po upozornění objednatele oprávněn jeho provádění přerušit do doby změny podkladů nebo pokynů objednatele nebo do doručení písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů a daných pokynů. O tuto dobu se posunuje termín dokončení díla.
 5. Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 4, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými podklady nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla trval. Zhotovitel neodpovídá ani za nemožnost dokončení díla tehdy, zasáhne-li objednatel podstatně do díla nebo provádění díla před jeho ukončením bez souhlasu zhotovitele, popř. znemožní nebo ohrozí jinak provedení díla. Zhotovitel má zároveň v případech uvedených v tomto odstavci právo odstoupit od smlouvy o dílo způsobem uvedeným v ustanovení čl. XII. OP.
 6. Zhotovitel má v případech uvedených v odstavci 5 nárok na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů za veškerá plnění, práce a dodávky uskutečněné k provedení díla, které jím byly vynaloženy do dne odstoupení od smlouvy o dílo.
 
 
Čl. VII
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
 
 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení díla zhotovitelem dle smlouvy o dílo včetně jejích příloh.
 2. Objednatel se zavazuje v případě, že se vyskytnou jakékoliv okolnosti, které by mohly částečně nebo úplně znemožnit plnění jeho povinností podle smlouvy o dílo, informovat o tomto stavu zhotovitele, a to e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené ve smlouvě o dílo. Nesplnění této povinnosti zakládá zhotoviteli nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti objednatele dle tohoto odstavce.
 3. Objednatel odpovídá za veškeré podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá zejména za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a že se nejedná o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování právních předpisů. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaného díla. V případě, že by však dle názoru zhotovitele byly dodány podklady v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám výlučně sám. Stejně odpovídá objednatel za újmu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, poškození dobré pověsti zhotovitele apod.).
 4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve lhůtách a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito OP.
 5. Objednatel nemá nárok na náhradu újmy, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto OP povinen.
 
 
Čl. VIII
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
 
 1. Dílo bude předáváno a přebíráno jako celek.
 2. Předáním a převzetím díla, není-li mezi stranami sjednáno jinak, je okamžik dodání díla zhotovitelem objednateli způsobem uvedeným v příslušné smlouvě o dílo.
 3. Vlastnické právo k hmotnému substrátu díla, tj. k vyhotovení díla zaznamenanému na elektronickém nosiči dat, přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí od zhotovitele a úplným zaplacením ceny za dílo.
 4. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s případnými drobnými vadami, které nebrání jednotlivě ani ve svém souhrnu užívání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
 5. Objednatel se zavazuje dílo převzít na základě výzvy zhotovitele. Výzva bude objednateli sdělena nejméně jeden pracovní den před dnem předání.
 6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.
 
 
Čl. IX
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
 
 1. Zhotovitel uděluje objednateli časově a místně neomezené právo dílo v konečné podobě dané rozsahem sjednaného díla dle příslušné smlouvy o dílo užívat v původní či se souhlasem zhotovitele pozměněné podobě (licenci), a to k účelu webové prezentace objednatele. Právo dílo užívat ve smyslu tohoto odstavce vzniká objednateli dnem úplného uhrazení ceny díla.
 2. Objednatel se po úhradě celé ceny díla stane oprávněným z majetkových práv autorských k dílu, grafickému zpracovaní jednotlivých částí v rámci díla i celého logotypu webové prezentace.
 3. Objednatel bere na vědomí, že v rámci díla má možnost užívat i redakční systém STORM CMS (tj. internetový redakční systém pro aktualizaci internetových prezentací a e-shopů, který umožňuje objednateli provádět správu příslušných webových stránek objednatele - díla, změny textů, apod. – dále jen „redakční systém“). Nositelem veškerých práv k redakčnímu systému (zejména osobních a majetkových práv autorských dle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona) je zhotovitel. Předáním díla a úplným zaplacením ceny za dílo uděluje zhotovitel objednateli časově a místně neomezenou licenci k užití redakčního systému, a to za podmínek a způsobem stanoveným v Licenčních podmínkách na užívání redakčního systému STORM CMS, které jsou zveřejněné na webových stránkách zhotovitele www.ingenius.cz, s nimiž se objednatel seznámil před uzavřením smlouvy o dílo a s nimiž uzavřením smlouvy o dílo projevil svůj souhlas. Zdrojové kódy redakčního systému jsou majetkem zhotovitele a objednatel k nim nemá přístup. Objednatel má možnost vyžádat si přístup k FTP a záloze dB. Objednatel není oprávněn umožnit přístup k redakčnímu systému jakékoli třetí osobě bez souhlasu zhotovitele.
 4. Objednatel je oprávněn dílo užívat, popř. neužívat v rámci udělené licence podle svého uvážení. Poskytnuté oprávnění k výkonu práva užívání díla opravňuje objednatele ke zpřístupnění díla na veřejné datové síti internet, neomezenému využití díla pro vlastní potřeby, užívání dokumentace poskytované společně s dílem k podpoře oprávněného užívání díla objednatelem a užívání kreativních grafických prvků a celkové vizuální stránky díla.
 5. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla sjednané ve smlouvě o dílo.
 6. Objednatel tímto udílí výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel užíval odkaz na dílo přístupné na veřejné datové síti internet v rámci své prezentace, včetně své webové prezentace (jakožto referenci) a ve všech marketingových materiálech.
 
 
Čl. X
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
 
 1. Zhotovitel odpovídá za níže stanovených podmínek za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době dle ustanovení odst. 4 tohoto článku (dále jen „záruka“). Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené chybami v podkladech dodaných objednatelem v případě, že objednatele na dané chyby upozornil, nebo jestliže zhotovitel přítomnost chyb nemohl zjistit ani při vynaložení náležité péče.
 2. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na jejich nevhodnost objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení trval či zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady a nedodělky, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
 3. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen při převzetí díla nebo jeho části řádně zkontrolovat jeho provedení, funkčnost, provozuschopnost a obsah. Reklamace zjevných vad neodhalených z důvodů zanedbání povinnosti objednatele provést prohlídku díla s náležitou péčí nebude uznána.
 4. Záruční doba trvá 6 měsíců a počíná běžet předáním díla objednateli.
 5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v přiměřené lhůtě po provedení reklamace objednatelem, bude-li to technicky a technologicky možné. O odstranění vad v záruční době bude vždy uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dohoda o termínu odstranění a případném spolupůsobení objednatele.
 
 
Čl. XI
SANKCE
 
 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý (byť započatý) den prodlení s dokončením díla v termínu dokončení díla.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý (byť započatý) den prodlení v případě prodlení objednatele s placením zálohy, dílčí faktury nebo faktury. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20% z dohodnuté ceny díla v případě užití díla v rozporu s ustanovením Čl. IV. odst. 4.
 3. Pro případ odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele poté, kdy byly zhotovitelem zahájeny práce na díle, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady vynaložené za veškerá plnění, práce a dodávky uskutečněné zhotovitelem k provedení díla do dne odstoupení od smlouvy o dílo.
 4. Odpovědnost zhotovitele za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci.
 5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu újmy, a to i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
 
 
ČL. XII
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
 
 1. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy o dílo za podmínek v uvedených ve smlouvě o dílo a za podmínek stanovených těmito OP a obecně závaznými právními předpisy. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být písemné a musí být druhé straně prokazatelně doručeno. V případě pochybností se má podle dohody stran za to, že je odstoupení od smlouvy o dílo doručeno druhé smluvní straně třetí den následující po dni jeho odeslání.
 2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti podle smlouvy o dílo podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo s účinností ke dni doručení písemného odstoupení porušující smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména prodlení objednatele s placením dlužných částek dle smlouvy o dílo delší než 7 kalendářních dnů nebo prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla delší než 7 kalendářních dnů.
 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že jsou práce na zhotovování díla prováděny zhotovitelem zřejmě nekvalitně nebo jednoznačně se zpožděním a pokud na tuto skutečnost objednatel zhotovitele předem písemně upozornil a zhotovitel nezjednal nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
 4. Pokud smlouva o dílo zanikne jinak než splněním nebo způsobem splnění nahrazujícím, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění a prací provedených k datu, kdy smlouva o dílo zanikla. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. V případě, že nedojde k dohodě mezi smluvními stranami o výši této částky, stanovení finanční hodnoty vzájemného plnění provede soudní znalec stanovený zhotovitelem.
 5. Odstoupení od smlouvy o dílo se nedotýká případně vzniklého nároku na úhradu smluvní pokuty, popř. nároku na náhradu újmy.
 
 
Čl. XIII
OCHRANA INFORMACÍ A ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI
 
 1. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu a utajení důvěrných informací získaných při plnění závazků ze smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou vzájemně vázány mlčenlivostí vůči třetím osobám o stavu prací na díle i o vlastní skladbě díla, a to po dobu provádění díla a dále po dobu pěti (5) let od předání díla objednateli, resp. od ukončení smlouvy o dílo jakýmkoli způsobem.
 2. Důvěrné jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace, které nebyly objednatelem nebo zhotovitelem označeny jako veřejné a které se týkají smlouvy o dílo a jejího plnění nebo smluvních stran (zejména obchodní tajemství, know-how, informace o činnosti, struktuře nebo hospodářských výsledcích smluvních stran).
 
 
Čl. XIV
HOSTING
 
 1. Pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou při uzavření smlouvy o dílo jinak, umožní zhotovitel objednateli v rámci provozu svého serveru umístění díla (webové prezentace) na doménovém jménu pronajatém objednatelem od příslušného správce, a to za odměnu dle vybraného hostingového tarifu zhotovitele. Provozem serveru se rozumí poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně a hostingového tarifu objednatele na technických prostředcích zhotovitele.
 2. Hosting dle ustanovení odst. 1. shora je zhotovitel oprávněn kdykoli ukončit v případě, že objednatel nesplní jakoukoli svoji povinnost ze smlouvy o dílo (zejména pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla nebo její části) nebo v případě, že zhotoviteli již nepostačuje technická kapacita serveru (v tomto případě ukončí zhotovitel hosting po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli).
 3. Objednatel bere na vědomí, že služby hostingu jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a není oprávněn umožnit využívání těchto služeb třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Objednatel odpovídá za újmu, kterou zhotoviteli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s poskytovanými službami hostingu muže docházet z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě zhotoviteli nevzniká povinnost k náhradě újmy, která objednateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku nefunkčnosti serveru, poškození, ztráty nebo úniku dat. Zhotovitel se však zavazuje vyvinout maximální úsilí k co nejrychlejšímu obnovení poskytování služeb hostingu v plném rozsahu.
 5. Zhotovitel má rovněž právo provést odstávku k zajištění nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržby či výměny hardwaru. Tuto plánovanou odstávku je zhotovitel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před jejím zahájením.
 
 
Čl. XV
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
 
 1. Výše náhrady újmy vzniklé kterékoliv ze smluvních stran v důsledku jednání druhé smluvní strany v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy o dílo nebo v souvislosti s poskytováním hostingových služeb je omezena výší ceny díla dle příslušné smlouvy o dílo.
 2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti ze smlouvy o dílo na jejího právního nástupce.
 
 
Čl. XVI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 1. Informace o objednateli, který se zhotovitelem uzavře smlouvu o dílo, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel uzavřením smlouvy o dílo uděluje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů v databázi zhotovitele:
  1. jméno a příjmení;
  2. adresa (fakturační, případně dodací);
  3. v případě podnikajících osob identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ);
  4. telefonní číslo;
  5. e-mailový kontakt.
 3. Účelem zpracování osobních údajů zhotovitelem je realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požádat o vysvětlení, pokud se domnívá, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, jak jsou upraveny v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje objednatele je možno na základě jeho písemné žádosti odstranit z databáze zhotovitele.
 
 
Čl. XVII
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 
 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran neupravené smlouvou o dílo nebo OP se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy o dílo platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo hospodářskému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
 3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout ze smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.